Design:kelvinvt <p>启点在线唯一官网:<a href="http://www.kelvinvt.com" target="_blank">www.kelvinvt.com</a><br> <p>启点在线官方淘宝:<a href="http://kelvinvt.taobao.com" target="_blank">kelvinvt.toabao.com</a><br> QQ:15038883 <a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=15038883&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:15038883:51" alt="点击联系启点在线官方QQ" title="点击联系启点在线官方QQ"/></a> QQ群:361930 <a target="_blank" href="//shang.qq.com/wpa/qunwpa?idkey=283c116a58914903df9b7d9974732aab4c0d9eaca3488fdfe9ca8c274ba2e617"><img border="0" src="//pub.idqqimg.com/wpa/images/group.png" alt="启点在线" title="启点在线"></a> 启点在线对于收费的项目提供两种支付方式,支付宝和微信,对于收费的项目用户可先联系以上官方QQ15038883确认收费项目后,直接扫以下二维码,输入金额即可(图1为支付宝,图2为微信)。 ![支付宝扫码付款](https://box.kancloud.cn/5b6d77c8d99aac44f29fba198decd871_300x300.png =200x200) ![微信扫码付款](https://box.kancloud.cn/64afdb61d6a0688c5be76187cc44dbc7_300x300.png =200x200)