\*\*\*\*<p><strong>启点在线(KCMS)网站管理系统-以下下载地址长期有效:</strong></p> <p>启点在线官网体验版下载:<br> <a href="http://www.kelvinvt.com/upload/down/kcms.rar" target="_blank">http://www.kelvinvt.com/upload/down/kcms.rar</a> (v1.0)</p> <a href="http://www.kelvinvt.com/upload/down/kcms.rar" target="_blank">http://www.kelvinvt.com/upload/down/kcms-V2.rar</a> (v2.0)</p> <p>后台地址:/admin<br> 账号:admin<br> 密码:admin888</p> ***** <p><strong>启点在线官方演示站:</strong></p> 前台演示:<a href="http://www.kelvinvt.com/kcms" target="_blank">http://www.kelvinvt.com/kcms</a></p> 前台演示:<a href="http://www.kelvinvt.com/kcms/admin" target="_blank">http://www.kelvinvt.com/kcms/admin</a></p> 账号:admin888<br> 密码:admin888</p> ***** <p>**启点在线唯一官网:<a href="http://www.kelvinvt.com" target="_blank">www.kelvinvt.com</a>**<br> QQ:15038883 <a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=15038883&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:15038883:51" alt="点击联系启点在线官方QQ" title="点击联系启点在线官方QQ"/></a> QQ群:361930 <a target="_blank" href="//shang.qq.com/wpa/qunwpa?idkey=283c116a58914903df9b7d9974732aab4c0d9eaca3488fdfe9ca8c274ba2e617"><img border="0" src="//pub.idqqimg.com/wpa/images/group.png" alt="启点在线" title="启点在线"></a>